Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden SERENA Business Retreat V.O.F. E-mail: info@serenabusinessretreat.nl
Website: www.serenabusinessretreat.nl

 1. SERENA Business Retreat V.O.F.: SERENA Business Retreat V.O.F., gevestigd te Zeeland (nb), KvK-nummer 91743087.
 2. Klant: degene met wie SERENA Business Retreat V.O.F. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: SERENA Business Retreat V.O.F. en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SERENA Business Retreat V.O.F..
 2. SERENA Business Retreat V.O.F. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. SERENA Business Retreat V.O.F. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. SERENA Business Retreat V.O.F. hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. SERENA Business Retreat V.O.F. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. SERENA Business Retreat V.O.F. en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. SERENA Business Retreat V.O.F. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. SERENA Business Retreat V.O.F. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is,wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. SERENA Business Retreat V.O.F. mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. SERENA Business Retreat V.O.F. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met SERENA Business Retreat V.O.F. opzeggen wanneer hij het niet eens ismet de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. SERENA Business Retreat V.O.F. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die SERENA Business Retreat V.O.F. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekentdat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat SERENA Business Retreat V.O.F. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. SERENA Business Retreat V.O.F. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag SERENA Business Retreat V.O.F. de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan SERENA Business Retreat V.O.F..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag SERENA Business Retreat V.O.F. zijn verplichtingen opschorten totdatde Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingenvan SERENA Business Retreat V.O.F. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SERENA Business Retreat V.O.F.,dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het een spoedreparatie betreft
  het weddenschappen en/of loterijen betreft

  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@serenabusinessretreat.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van SERENA Business Retreat V.O.F., www.serenabusinessretreat.nl.

Artikel 6 – Opschortingsrecht

1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 – Verrekening

1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan SERENA Business Retreat V.O.F. te verrekenen met een vordering op SERENA Business Retreat V.O.F..

Artikel 8 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van SERENA Business Retreat V.O.F. die bij de Klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van SERENA Business Retreat V.O.F. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 9 – Garantie

1.

1. Wanneer de Klant en SERENA Business Retreat V.O.F. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SERENA Business Retreat V.O.F. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. SERENA Business Retreat V.O.F. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. SERENA Business Retreat V.O.F. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat SERENA Business Retreat V.O.F. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat SERENA Business Retreat V.O.F. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan SERENA Business Retreat V.O.F..
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert SERENA Business Retreat V.O.F. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SERENA Business Retreat V.O.F. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen SERENA Business Retreat V.O.F. en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of SERENA Business Retreat V.O.F. de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 13 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met eenopzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met eenopzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds nietopzegbaar.

Artikel 14 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart SERENA Business Retreat V.O.F. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door SERENA Business Retreat V.O.F. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Klachten

 1. De Klant moet een door SERENA Business Retreat V.O.F. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant SERENA Business Retreat V.O.F. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming SERENA Business Retreat V.O.F. hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat SERENA Business Retreat V.O.F. hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en SERENA Business Retreat V.O.F..
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat SERENA Business Retreat V.O.F. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan SERENA Business Retreat V.O.F..
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling SERENA Business Retreat V.O.F. ook daadwerkelijkop tijd bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer SERENA Business Retreat V.O.F. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid SERENA Business Retreat V.O.F.

 1. SERENA Business Retreat V.O.F. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer SERENA Business Retreat V.O.F. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. SERENA Business Retreat V.O.F. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer SERENA Business Retreat V.O.F. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van SERENA Business Retreat V.O.F. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer SERENA Business Retreat V.O.F. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door SERENA Business Retreat V.O.F. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SERENA Business Retreat V.O.F. in verzuim is.
 2. SERENA Business Retreat V.O.F. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer SERENA Business Retreat V.O.F. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van SERENA Business Retreat V.O.F. door de Klant niet aan SERENA Business Retreat V.O.F. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer-virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SERENA Business Retreat V.O.F. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SERENA Business Retreat V.O.F.kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant alsSERENA Business Retreat V.O.F. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. SERENA Business Retreat V.O.F. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook nietwanneer SERENA Business Retreat V.O.F. hiervan voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en SERENA Business Retreat V.O.F. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. SERENA Business Retreat V.O.F. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag SERENA Business Retreat V.O.F. altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal SERENA Business Retreat V.O.F. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomstopzeggen.

Artikel 24 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met SERENA Business Retreat V.O.F. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van SERENA Business Retreat V.O.F..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SERENA Business Retreat V.O.F. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en SERENA Business Retreat V.O.F. is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SERENA Business Retreat V.O.F. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en SERENA Business Retreat V.O.F., tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 19 november 2023.